Polityka
prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRODOO Sp. z o.o. Sp. K. 45-837 Opole ul. Wrocławska 133 e-mail: faktury@prodoo.pl

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W SZCZEGÓLNOŚCI
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i lit. c) RODO w celu:
  • zawarcia umowy (dane niezbędne do zawarcia umowy, ty decydujesz, w razie ich nie podania brak możliwości zawarcia umowy)
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy (podanie danych warunkiem zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy)

na podstawie art.9 ust.2 lit.a RODO tj. zgody w konkretnym celu – dane szczególnych kategorii np: zdrowia | wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości) | na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi umowy (np. obsługi reklamacji, gwarancji), zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed nimi (do lat 6), w wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora przez okres przewidziany przepisami prawa (np. wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych), dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo żądania od Administratora usunięcia danych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (otrzymania i/lub przesłania ich innemu administratorowi), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), kancelarie prawne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

ZAPEWNIENIE

Zapewniamy użytkowników strony internetowej www.prodoo.pl, iż przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Was również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania ze strony internetowej www.prodoo.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych jest HANO Joanna Więcław, ul. Rejtana 6/5; 45-331 Opole. NIP: 754-260-82-10. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymaganym przepisami prawa. Odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  • operatorzy pocztowi i kurierzy
  • inne podmioty, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne w celu zabezpieczenia usług.

Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych w Opolu. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez HANO Joanna Więcław celu nawiązania kontaktu. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez HANO Joanna Więcław jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Prenumerata elektronicznego newslettera www.prodoo.pl, w którym przedstawiamy nowości oraz promocje wymaga podania jedynie adresu e-mail. Wysyłamy e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli potwierdzisz chęć otrzymywania newslettera, to Twój adres zostanie dodany do listy mailingowej.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, cenach, promocjach itd. oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań, przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania. Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii pod adres: sprzedaz@prodoo.pl

COOKIES

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej www.prodoo.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie. Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.