Wprowadź tekst

Zapewnienie

Zapewniamy użytkowników strony internetowej www.prodoo.pl, iż przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Was również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony internetowej www.prodoo.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych jest HANO Joanna Więcław, ul. Rejtana 6/5; 45-331 Opole. NIP: 754-260-82-10. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymaganym przepisami prawa. Odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być:

 –   dostawcy systemów informatycznych i usług IT

 –   operatorzy pocztowi i kurierzy

  –  inne podmioty, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne w celu zabezpieczenia usług.

Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych w Opolu. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez HANO Joanna Więcław celu nawiązania kontaktu. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez HANO Joanna Więcław jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Prenumerata elektronicznego newslettera www.prodoo.pl, w którym przedstawiamy nowości oraz promocje wymaga podania jedynie adresu e-mail. Wysyłamy e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli potwierdzisz chęć otrzymywania newslettera, to Twój adres zostanie dodany do listy mailingowej. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, cenach, promocjach itd. oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Formularz kontaktowy

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań, przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania. Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii pod adres: sprzedaz@prodoo.pl

Cookies

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej www.prodoo.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie. Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.